tel: 883 065 354email: montessoriszczecin@gmail.com

System Montessori

Rozwój społeczny dziecka dokonuje się mieszanej wiekowo grupie. Według Montessori, heterogeniczna wiekowo grupa społeczna bardziej odpowiada realiom świata zewnętrznego, jest naturalną stymulacją sytuacji rodzinnej, umożliwia codzienną konfrontację z kolegami młodszymi i starszymi. Korzyści wynikające z takiej organizacji przedsięwzięć wychowawczych to stworzenie dziecku szansy udzielani się, przyjmowanie pomocy, doznawania opieki, ale też dostrzeganie potrzebującego.Współbycie dzieci w różnym wieku pozwala na rozwój empatii, uwrażliwienia na drugiego człowieka, umożliwienie zrozumienia powodów zachowań kolegów. Jest to również budowanie zaufania do świta, przekonania o jego pozytywnym obliczu, jest również możliwością przeżycia poczucia własnej wartości oraz trening w odbieraniu informacji zwrotnych. Stymulacja rozwoju społecznego to również kultywowanie akceptowanych w naszej kulturze form grzecznościowych. Maria Montessori dużą wagę przywiązywała do podkreślenia godności drugiej osoby, nauki szacunku dla innych oraz dla naszego otoczenia materialnego. Konsekwencją pedagogiczną tych przemyśleń jest wdrażanie dzieci do dbałości o swój własny wygląd, czystość, sposób bycia, mówienia, jedzenia, tak, aby nie były one niemiłe dla otoczenia. Przejawia się to również w trosce o rośliny i zwierzęta w przedszkolu czy w domu, o porządek w sali przedszkolnej, pośród zabawek. Zachowanie ładu to okazanie szacunku dla tych, którzy może za chwilę zechcą wziąć do ręki materiał, z którym ja obecnie pracuję. Formy grzecznościowe nabywa dziecko dzięki codziennym powitaniom i pożegnaniom, życzeniom smacznego, podziękowaniom za pomoc, ale też przy okazji specjalnie organizowanych uroczystości, gdy uczy się ono dawać lub przyjmować prezenty urodzinowe.

Materiał dydaktyczny tworzy logicznie uporządkowaną całość programową. Umożliwia wyjście w uczeniu się dziecka od doświadczenia i poznania zmysłowego, służy nie tylko rozwojowi intelektu, ale kształceniu całej osobowości. Swoje materiały Maria Montessori nazywała również „zmaterializowaną abstrakcją”, ponieważ służą temu by abstrakcyjne procesy stawały się namacalne. Materiały montessoriański uwzględniają stopień rozwoju dziecka, odpowiadają danej wrażliwej fazie oraz samej logice rzeczy tak, aby dziecko ucząc się mogło ogarnąć większe sekwencje poznawcze. Oddziaływają całościowo, zwłaszcza angażują zmysły i pobudzają ruch. Budzą poczucie estetyczne, motywację, ciekawość i zainteresowania, przez co wyzwalają różne formy aktywności. Dzieci mają możliwość zastosowania wielu wariantów rozwiązania i powtarzalność doświadczenia. Dokonywać tego mogą samodzielnie lub z kimś, jeśli zechcą. Można wyodrębnić wiele funkcji spełnianych przez pomoce montessoriańskie, czyli izolowanie trudności, kontrola błędu, względy estetyczno-motywujące, ćwiczenia funkcjonalne, całościowe angażowanie uwagi dziecka, samodzielność i niezależność, rozwijanie umiejętności organizacyjne dziecka, uczenie planowania, przewidywania, dzielenia pracy na etapy, komunikowania się z innymi, współpracowania.