tel: 883 065 354email: montessoriszczecin@gmail.com

Uczymy się

poprzez zabawę

responsive image

"Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym. Zatem, aby dziecko zdobyło niezależność, jego aktywne oznaki wolności osobistej muszą być akceptowane od najwcześniejszego dzieciństwa."

Maria Montessori

Edukacja Montessori

Maria Montessori (1870-1952) - włoska pedagog i lekarka, stworzyła system wychowania przedszkolnego, opartego na założeniach naturalizmu pedagogicznego, według którego należy rozwijać aktywność dziecka. Podstawą metody Montessori jest przekonanie, że edukacja nie powinna być skoncentrowana tylko na przekazywaniu wiedzy, lecz także powinna przyjąć formę ukazywania ludzkich możliwości. Każde dziecko już od samego urodzenia nastawione jest na swój własny rozwój i osiągnięcie niezależności. W ujęciu Montessori- dziecko jest budowniczym samego siebie, zaś cały proces budowy powinien się odbywać w interakcji ze środowiskiem dziecka. "Pomóż mi to zrobić samemu" to zdanie usłyszała dr Montessori i zgodnie z nim wyznaczała nowy kierunek wychowania, który powinien zaowocować samodzielnością i kreatywnością dziecka. Dzięki takiem podejściu, dziecko jest w stanie rozpoznać problem, zmierzyć się z nim, rozwiązać go, a nastepnie zapamiętać to doświadczenie na przyszlość. Maria Montessori powiedziała: „Jedno nie ulega wątpliwości: świadoma wola jest potęgą, która rozwija się dzięki ćwiczeniu i pracy. Naszym zadaniem jest wolę kształcić a nie złamać. […] Dlatego ani matka, ani nauczycielka nie zbudują umysłu dziecka. Nie będą jego architektami, mogą jedynie wspierać twórczą pracę jaką wykonuje samo dziecko.”

czerwone

Etapy rozwoju według doktor Montessori

ETAP 1

Od narodzin do szóstego roku życia, dziecko rozwija szczególnie intensywnie zdolności poznawcze,zaczyna naśladować dorosłych, ma własne oczekiwania wobec świata.Wykazuje się wówczas niezwykle chłonnym umysłem, bowiem w tym czasie uczy się znacznie więcej niż kiedykolwiek póżniej.

ETAP 2

Od szóstego do dwunastego roku życia, to okres umyslu uświadomionego. Potrzeby dziecka oscylują wokół rozwoju społecznego, pojawia się chęć pracy grupowej, zainteresowania moralnością, osobami z najbliższego otoczenia, a także rozwija się bardziej globalna świadomość. W tym czasie szczególnie należy przedstawiać dzieciom dobre autorytety, gdyż potrafią one rozróżniać dobro od zła, poznawać odpowiednie wartości i świadomie wybierać właściwe rozwiązania.

ETAP 3

Okres pomiędzy trzynastym, a osiemnastym rokiem życia, występuje wówczas szczególne uwrażliwienie na godność osobistą, odpowiedzialność i wiarę we własne siły. Młody człowiek zaczyna poszukiwać sensu życia, stąd też nadal niezastąpione pozostają dobre autorytety, które odcisną piętno na całym dorosłym życiu.

ETAP 4

To okres wkroczenia człowieka w dorosłość. Jest to czas, kiedy ludzie stają się specjalistami w pewnej dziedzinie lub dziedzinach i w ten sposób (poprzez swoją pracę) biorą udział w budowaniu świata oraz tworzenia dialogu pomiędzy sobą nawzajem.